قانون کارما و دارما

قانون كارما يا علت و معلول

هر عملي نيرويي را توليد مي كند كه به همان شكل به ما باز مي گردد...

هنگاميكه اعمالي را انتخاب كنيم كه براي ديگران شادماني و موفقيت مي آورد.

ثمره ي (كارما)ي ما شادماني و موفقيت خواهد بود.

 

قانون دارما يا غايت حيات

هركس در زندگي غايتي دارد...

موهبتي بي همتا يا استعدادي ويژه كه آنرا به ديگران هديه كند.

و هنگامي كه اين احساس بي همتا را با خدمت به ديگران بياميزيم.

وجد و طرب جانمان را تجربه مي كنيم كه هدف نهايي همه هدفهاست.

Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

نوشته شده در تاريخ جمعه 2 اسفند 1392برچسب:, توسط شایان دیبا