سالروز یکی شدن

Shayan Diba and his wife – 2022

بانوی من
حقیقت زندگی از زمانی آغاز شد که از پس پیچ و تاب های سهمگین زندگی وجود نازنین تو را بعنوان یگانه همسفر این قطار سرنوشت در کنار خود احساس کردم. با آمدن تو بود که بسیاری از کلمات برایم تفسیر شد. با وجود تو بود که مفهوم رفاقت ، صداقت ، معرفت ، شهامت ، صبوری ، وفا ، یکرنگی ، همدلی و همه آنچه که در خراب آباد زندگیم گم و نازیبا بود شکل حقیقت و زیبایی بخود گرفت و تفسیر شد.
لاله بانوی نازنینم ، به شکرانه هشتمین سالروز یکی شدنمان در پیشگاه حضرت عشق سجده شکر بجا می آورم و از اینکه شریک روزهای پر تلاطم من هستی از تو سپاسگزارم

شایان دیبا

Leave a Reply