از حمایت غرب روی بگردانید

بسیاری از هموطنان عزیز بر این باور هستند که منجی موعود قرار است از غرب بر ایرانیان رنجور ظهور کند و آنها را از چنگال دژخیمان مذهبی و ملایان خونخوار و حکومت دجالان و ضحاکان نجات دهند اما ، این وهم و خیالی بیش نیست. چهال و چهار سال خفت و حقارت و فلاکت چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر اجتماعی و فرهنگی در حضور چشمهای باز دنیای غرب بر ملت ما گذشته و آنها از همه جنایات ملایان خونخوار و جنایتهای وحشیانه آنها با خبر بودند و هنوز هم هستند و جالب است بدانید که بسیاری از این جنایات با حمایت آنها بر ایرانیان مظلوم چه در داخل و چه در خارج وطن صورت پذیرفته. چه بسیارعزیزانی که در داخل خاک کشورهای غربی توسط رژیم سفاک خمینی و خامنه ای ضحاک سلاخی شدند و دول غربی به جهت منافع اقتصادی و مصالح مالی و سیاسی از آن عبور کردند و حتی پرونده های این جنایات را مسکوت گذاشتند. میلیارها دلار سرمایه های ملت مظلوم ایران در بانکهای معتبر سوییس و انگلستان و کانادا و آمریکا در حسابهای سران خونخوار و وحشیان ایرانخوار و فرزندان آنها ذخیره شده اما این کشور ها حتی حاضر به انسداد یک سنت از آنها نیستند. پس چگونه است که عده ای ساده بین از هموطنان ما دلخوش به حمایتهای پر زرق و برق غرب دوخته اند تا آنها بی مزد و منت بیایند و ملت و کشور را از دست نامحرمان و بی خدایان مذهبی برهانند؟! این حقیقت چون روز روشن آشکار است که حمایت آنها از ملت ما و معترضان آزادیخواه به سبب وقایعی است که ناخواسته آنها را مجبور به کشاندن دست حمایت بر سر مردم ایران سوق داده و اگر نبود این شرایط جنگ روسیه و اوکراین و سلاحهای ساخت ملایان خونریز ، قطعا آنها را چون سابق خیال مهربانی و یاری نبود. ظهور حراملقمگان مذهبی در خاک زرخیز ایران از عهد صفوی تا کنون و چیرگی این قوم خونریز و نادان در شورش سال 57 بر مسند حاکمیت ملت ، جملگی دسیسه غرب و شرق و شوری بود و عداوت و دشمنی آنها با ایران و تاریخ آن تا ابد پابرجا خواهد بود. غرب و شرق به ایرانی ضعیف احتیاج دارند و قدرت و عظمت ایرانیان همیشه برای آنها مایه مزاحمت و مشقت بوده و هست . کما اینکه جدایی بخش مسلمان نشین هندوستان و تاسیس کشوری بی در و پیکر و آلوده و پر خطر و نابسامان بنام پاکستان نقشه ای برای تضعیف یک هندوستان قدرتمند از سوی استعمار کثیف بریتانیا بود. غرب ایران را یکپارچه نمی خواهد. غرب ایران را متحد و متفق نمی خواهد. ملایان اختراع منحوس غرب هستند . چگونه می انگارید که غرب دایه مهربانتر از مادر شده و به یاری ایرانیان در شتاب است. زهی خیال باطل. هموطن چشم از یاری شرق و غرب دور نگاهدار و پیوسته چاره کار را در داخل کشور بجو. این ما هستیم که باید به داد درد خویش برسیم و در صدد رهایی وطن رنجور از چنگال ضحاک و ضحاکیان باشم. این ما هستیم که در سایه اتحاد و همبستگی و مبارزه مستمر و حضور مداوم باید ریشه این دزخیمان را بسوزانیم و کشور را از نو بسازیم و راه مداخله غرب و شرق را در سرنوشت خویش برای همیشه مسدود سازیم

شایان دیبا
12/25/2022
واشینگتن دیسی

Many of our dear compatriots believe that the promised savior of the West will appear over the suffering Iranians and save them from the clutches of religious fanatics and bloodthirsty mullahs and the Dajjal government, but this is nothing more than an illusion. Forty-four years of humiliation and misery passed on our nation in front of the open eyes of the West, both economically and socially, and they were aware of all the crimes of the bloodthirsty mullahs. You should know that many of these crimes have been committed against oppressed Iranians inside and outside the country with their support. How many loved ones were slaughtered by the cruel regime of Khomeini and Khamenei on the soil of the western countries, and the western countries ignored it for their economic, financial and political interests and even kept the case of these crimes silent. Billions of dollars from the capital of the oppressed people of Iran are stored in the reliable banks of Switzerland, England, Canada and the United States in the accounts of the bloodthirsty leaders of Iran and their children, but these countries are not even willing to block it. So how is it that some gullible people among our compatriots are happy with the unhesitating support of the West to come without pay and leave the nation and the country from the hands of the religious people?! This truth is as clear as day that their support for our nation and freedom-seeking demonstrators is due to the events that forced them to support the people of Iran unintentionally, and if these conditions were not for the war between Russia and Ukraine, this support would definitely not have happened. The religious bastards in the fertile soil of Iran from the Safavid era until now and the dominance of this bloodthirsty and ignorant people in the uprising of 57 against the sovereignty of the nation was a conspiracy of the West and the East. Their enmity with Iran and its history will remain forever. Was. West and East need a weak Iranian, and the power and greatness of Iranians has always been a source of trouble for them. Moreover, the separation of the Muslim part of India and the creation of a desolate, polluted, dangerous and disorderly country called Pakistan was a plan to weaken the mighty India by British colonialism. Western Iran does not want a coalition. Western Iran does not want a coalition. Mullahs are a cursed invention of the West. How do you think the West has become a kinder nurse than a mother and is in a hurry to help Iranians? Compatriots, turn your back on the aid from the East and the West and look for a solution inside the country. It is we who must heal our pain and free the suffering nation from the clutches of religious wolves. We are the ones who, in the shadow of unity and solidarity and continuous struggle and presence in the field of struggle, must burn the roots of these evils and rebuild the country and block the way of interference from the West and the East in our way. . . Destiny forever

Shayan Diba
12/25/2022
Washington DC

Leave a Reply