مرز عقل و جهل

این حقیقت را بدان که در جامعه ، جاهلان دهان می گشایند و دانایان قلم. نادانها کلام خویش را فریاد می زنند و عاقلان کلام را می نویسند. از اینجاست که حرف احمق ها باد هوا می شود و کلام بزرگان کتاب

شایان دیبا

Know this fact that in society, the ignorant open their mouths and the knowledgeable write. Ignorant people do shout their words and wise people write their words. This is where the words of fools become ridiculous nonsense and the words of the great are books.

Shayan Diba

Leave a Reply