فیزیکدانی از جنس فلسفه

امروز تولد آلبرت اینشتین، نابغه فیزیک جهان است. آلبرت انیشتین فردی بود که با نظریه های خود تمامی معادلات علمی دانشمندان قبل از خود را به چالش کشید و دریچه جدیدی به سوی علم، دانش و تفکر گشود. او کارهای ناتمام نیوتن را تکمیل کرد و به زندگی بسیاری از مردم جهت داد. او سال هاست که مرده است، اما روزی نیست که جهان بدون نام او آغاز شود و دستاوردهای علمی او کمکی به بشریت و
به ویژه جامعه علمی جهان نکند

شایان دیبا

Leave a Reply