پادشاه ایران ساز

چهاردهم مارس برابر با بیست و چهارم اسفند سالروز مردی ست که پس از ١٣٠ سال حکمرانی فرومایگان و پادشاهان بی خرد و خونخوار قاجار ، ایرانی ویران ، از هم پاشیده و بیمار ، همراه با مردمانی عقب مانده و جامعه‌ای متحجر را تحویل گرفت و در مدت ١۵ سال به آن خراب آباد احترام و شوکتی عطا فرمود در حد ممالک پیشرفته آن عهد. رضا شاه کبیر ۴٨ ساله بود که بعنوان سر سلسله پادشاهی پهلوی در کاخ گلستان سوگند پادشاهی یاد کرد و در رسته اندک پادشاهانی بود که در طول عمر ۶۴ ساله خود به سوگند خویش وفادار ماند و جز خدمت به ایران و ایرانی و عزت و شکوه ایران زمین به هیچ چیز نمی اندیشید.
با ارتشی از هم گسسته و سرمایه ای کم ، هم فتنه های اهریمنان داخلی را خنثی نمود و هم به عمران و آبادانی کشور پرداخت. او مردی بود که کم سخن می گفت و بیشتر عمل می کرد. آوازه رشادت‌ها و خدمات ارزنده این شاه ایران ساز تا جایی ست که نسل نوجوان و جوان ایران زمین با همه تبلیغات سو و پروپاگاندای شیطانی آخوند فاسد و جنایتکار ، و هم پیالگان غرب و شرق اهریمنان عمامه به سر ، پیوسته مهر او را در قلب می پرورانند. رضا شاه درایت و بزرگمنشی کوروش کبیر ، شجاعت و رشادت شاه عباس ، جنگاوری و دلیری نادر شاه را در قامت چون سرو خویش به همراه داشت و تمام وقت و عمر خویش را صرف خدمت به وطن ساخت. زادروز این ابر مرد عرصه کشورداری و خدمت به آب و خاک وطن بر تمامی ایران پرستان فرخنده باد و یاد و نامش در تاریخ پر نشیب و فراز سرزمینمان پیوسته جاودان و گرامی باد

شایان دیبا

Leave a Reply