پیش بسوی مرزهای انسانیت

نوروز برای ما ایرانیان بیانگر آغازی دوباره است. گویی طبیعت و اجزای هستی فرصتی دوباره می یابند از برای پیمودن مسیر تکامل. آرزو میکنم در این فرصت تازه ، دلهایمان سرشار از نور معرفت و دانایی ، چشمهایمان مجالی یابند برای خوب دیدن و برگزیدن و پاهایمان قدرتی برای رسیدن به بلندای قله انسانیت. عبور از آدمیت و رسیدن به مرزهای انسانیت مهمترین رسالت ماست در این جهان فانی و زندگی زودگذر . نباشد که بازنده از رسالت خویش باشیم و در آدمیت باقی بمانیم
نوروز باستانی بر جمله نوروز باوران جهان فرخنده و گرامی باد

شایان دیبا

Leave a Reply