هر روز یک نوروز است

پول و ثروت و قدرت زمانی ارزش دارد که هستی به ما تضمین دهد صبح فردا را خواهیم دید. پس چون تضمینی بر این اساس در کار نیست ، دلبستن به بازیچه های دنیا احمقانه ترین دستاورد انسانهای مادی گراست. با هم مهربان باشیم و در عشق ورزیدن سخاوتمندانه کوشش کنیم

شایان دیبا

Leave a Reply