شرح اختراع دین

شیطان تمثیلی وارونه از اخلاق را از فرهنگ انسانها دزدید، شبحی از معنویت را از عرفان به سرقت برد و تن پوشی ژنده و تکه پاره از فلسفه بر تن کشید و برای فریب احمق ها به راه افتاد. این همه شرح اختراع دین است.

شایان دیبا

Leave a Reply