کلام یار

هیچ حکومتی در طول تاریخ و هیچ رهبری جز خودکامگان و دیکتاتورها و اهریمنان انسان خوار دین فروش ، نمی توانند مدعی پاکی و درستی در سبک حاکمیت خود باشد . یقینا حکومت پهلوی چه در دوره زمامداری اعلی حضرت رضا شاه کبیر و چه در زمان سلطنت همایون فال اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی عاری از خطا و اشتباه نبود و سراغ ندارم جایی که شاهنشاه فقید منکر این موضوع شده باشند اما یک اصل در حقیقت سلطنت این دو پادشاه نمایان است و آن صداقت و وافاداری آنها در راه آبادانی و حفظ تمامیت ارضی سرزمین و رفاه و آسایش و سربلندی ایرانیان است. دشمنان شاه و ملت با نادیده گرفتن این حقیقت سعی در مخدوش نمودن کل حکومت کردند و از این رو مانع رسیدن ایران به سرمنزل مقصود که هدف پادشاهان ایران ساز پهلوی بود شدند و امروز این طوق لعنت بر سر و گردن ایران و ایرانی هوار شده و تا نابودی این سرزمین ادامه خواهد داشت.

شایان دیبا

Leave a Reply