دوباره آغاز می کنم

دوباره آغاز می کنم بعد از اینهمه پایان
کنار گلواژه های سرد و پژمرده
میان اینهمه پروانه های بی فردا
به یاد نخلهای تشنه کارون
به حرمت شکسته باران غرور ارس
به عشق طلعت پاینده اروند
دوباره آباد می کنم خاک خشکیده دیارم را
دوباره فریاد میکنم سرود رهایی را
به زیر سایه آن بیرق اهورایی
قسم به خون شهیدان خفته در آن خاک
دوباره سیراب می کنم کام تشنه دیارم را
دوباره آغاز می کنم بعد از اینهمه پایان

شایان دیبا

Leave a Reply