سرزمین فیروزه ای من

دوباره آباد خواهی شد بعد از اینهمه زخم
دوباره باز خواهی ایستاد بعد از اینهمه به خون غلطیدن و ماتم
دوباره پاک خواهی شد از این همه آلودگی و تیرگی
آزاد خواهی شد
به دست توانای فرزندانت ای میهن در غم تنیده من

شایان دیبا

Leave a Reply