تولد عشق

زمین و زمان در خروشند. آسمان و ستارگان در آواز. برگها به رقص و شادی و شور. جنگل و دریا تسبیح گوی. سپهر و مهر و ناهید در طرب از حادثه‌ای بی تکرار. در این ساعت، در این دم ، فرخنده فرشته سیرتی در صورت انسان و قامت مقدس یک زن ، قدم بر زمین نهاد تا برکت باشد از برای آدمیان. باران باشد از برای تشنگان معرفت و دانایی . و چراغی باشد در این ظلمتکده از برای ره گم کردگان آدمیت. این همه تفسیری ست که من از لحظه میلاد تو در باور دارم. بانوی من ، سپاس بیکران خداوندگار هستی آفرین را که وجود نازنین تو را بر ما ارزانی داشت و فرخنده و خجسته باد زادروز اهورایی الهه عشق و حقیقت وفا و مهر در زندگیم

شایان

Leave a Reply