انیشتین به چارلی چاپلین گفت: می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست؟“این است که تو حرفی نمی زنی و همه حرف تو را می فهمند.”چارلی هم با خنده پاسخ داد: تو نیز می دانی آنچه باعث شهرتت شده چیست؟“این است که تو با اینکه حرف می زنی، هیچ کس حرفهایت را نمی فهمد.”اما […]

Today is the birthday of Albert Einstein, the genius of physics. Albert Einstein was a person who challenged all the scientific equations of the scientists before him with his theories and opened a new window to science, knowledge and thinking. He completed Newton’s unfinished work and gave direction to many people’s lives. He has been […]

امروز تولد آلبرت اینشتین، نابغه فیزیک جهان است. آلبرت انیشتین فردی بود که با نظریه های خود تمامی معادلات علمی دانشمندان قبل از خود را به چالش کشید و دریچه جدیدی به سوی علم، دانش و تفکر گشود. او کارهای ناتمام نیوتن را تکمیل کرد و به زندگی بسیاری از مردم جهت داد. او سال […]